Saturday, January 30, 2016

Beautiful Recitation - Surat al-Fajr سورة الفجر (Surat Al-Fajr dan Kandungan Isinya)
SURAH AL FAJR DAN TERJEMAHANNYA


Surat ini terdiri atas 30 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan sesudah surat Al Lail. Nama Al Fajr diambil dari kata Al Fajr yang terdapat pada ayat pertama surat ini yang artinya fajar.
Pokok-pokok isinya:
Allah bersumpah bahwa azab terhadap orang-orang kafir tidak akan dapat dielakkan; beberapa contoh dari umat-umat yang sudah dibinasa kan; kenikmatan hidup atau bencana yang dialami oleh seseorang bukanlah tanda penghormatan atau penghinaan Allah kepadanya, melainkan cobaan belaka; celaan terhadap orang-orang yang tidak mau memelihara anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin; kecaman terhadap orang yang memakan harta warisan dengan campur aduk dan orang yang amat mencintai harta; malapetaka yang dihadapi orang- orang kafir di hari kiamat; orang-orang yang berjiwa muthmainnah (tenang) mendapat kemuliaan di sisi Allah.
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
MEREKA YANG MENENTANG NABI MUHAMMAD S.A.W. PASTI BINASA SEPERTI UMAT-UMAT DAHULU YANG MENENTANG RASUL-NYA
1. Demi fajar, 
2. dan malam yang sepuluh, Malam yang sepuluh itu ialah malam sepuluh terakhir dari bulan Ramadhan. Dan ada pula yang mengatakan sepuluh yang pertama dari bulan Muharram termasuk di dalamnya hari Asyura. Ada pula yang mengatakan bahwa malam sepuluh itu ialah sepuluh malam pertama bulan Zulhijjah. 
3. dan yang genap dan yang ganjil, 
4. dan malam bila berlalu. 
5. Pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) oleh orang-orang yang berakal. 
6. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Aad? 
7. (yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.Iram ialah ibukota kaum 'Aad. 
8. yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain, 
9. dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah,Lembah ini terletak di bagian utara jazirah Arab antara kota Madinah dan Syam. Mereka memotong-motong batu gunung untuk membangun gedung-gedung tempat tinggal mereka dan ada pula yang melubangi gunung-gunung untuk tempat tinggal mereka dan tempat berlindung. 
10. dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak (tentara yang banyak),
11. yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, 
12. lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu, 
13. karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab, 
14. sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. 
15. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia akan berkata: "Tuhanku telah memuliakanku". 
16. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya maka dia berkata: "Tuhanku menghinakanku".Maksudnya: ialah Allah menyalahkan orang-orang yang mengatakan bahwa kekayaan itu adalah suatu kemuliaan dan kemiskinan adalah suatu kehinaan seperti yang tersebut pada ayat 15 dan 16. Tetapi sebenarnya kekayaan dan kemiskinan adalah ujian Tuhan bagi hamba-hamba-Nya. 
17. Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, Yang dimaksud dengan tidak memuliakan anak yatim ialah tidak memberikan hak-haknya dan tidak berbuat baik kepadanya. 
18. dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, 
19. dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil), 
20. dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. 
PENYESALAN MANUSIA YANG TENGGELAM DALAM KEHIDUPAN DUNIAWI DI HARI KIAMAT
21. Jangan (berbuat demikian). Apabila bumi digoncangkan berturut-turut, 
22. dan datanglah Tuhanmu; sedang malaikat berbaris-baris. 
23. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam; dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. 
24. Dia mengatakan: "Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan (amal saleh) untuk hidupku ini". 
25. Maka pada hari itu tiada seorangpun yang menyiksa seperti siksa-Nya. Maksudnya: kekerasan azab Allah sesuai dengan keadilan-Nya. 
26. dan tiada seorangpun yang mengikat seperti ikatan-Nya.
PENGHARGAAN ALLAH TERHADAP MANUSIA YANG SEMPURNA IMANNYA
27. Hai jiwa yang tenang. 
28. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. 
29. Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku, 
30. masuklah ke dalam syurga-Ku. 
Surat Al Fajr mengemukakan contoh umat yang ditimpa azab dan beberapa sifat-sifat manusia yang tercela, serta menegaskan kemuliaan yang diberikan Allah s.w.t kepada orang yang berjiwa tenang.
HUBUNGAN SURAT AL FAJR DENGAN SURAT AL BALAD
1. Dalam surat Al Fajr terdapat celaan kepada orang yang amat mencintai harta warisan dengan campur aduk dan tidak membantu orang-orang miskin, sedang pada surat Al Balad dijelaskan penggunaan harta yang terpuji di sisi Allah yaitu memerdekakan hamba sahaya, memberi makan anak yatim dan anak-anak miskin.
2. Pada akhir surat Al Fajr manusia dibagi kepada ahli neraka dan ahli syurga. Sedang pada surat Al Balad disebutkan bahwa manusia dibagi kepada golongan kanan dan golongan kiri